footer

<style>.float-contact { position: fixed; bottom: 20px; left: 20px; z-index: 99999; } .chat-zalo { background: #8eb22b; border-radius: 20px; padding: 0 18px; color: white; display: block; margin-bottom: 6px; } .chat-face { background: #125c9e; border-radius: 20px; padding: 0 18px; color: white; display: block; margin-bottom: 6px; } .float-contact .hotline { background: #d11a59!important; border-radius: 20px; padding: 0 18px; color: white; display: block; margin-bottom: 6px; } .chat-zalo a, .chat-face a, .hotline a { font-size: 15px; color: white; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 0; } @media (max-width: 549px){ .float-contact{ display:none; } }</style> <div class=”float-contact”> <button class=”chat-zalo”> <a target=”_blank” href=”http://zalo.me/0917420039″>Chat Zalo</a> </button> <button class=”chat-face”> <a target=”_blank” href=”http://m.me/Galaco-Du-Học-IELTS-104478808032043/”>Chat Facebook</a> </button> <button class=”hotline”> <a target=”_blank” href=”tel:0917420039″>Hotline: 0917420039</a> </button> </div> <style> .bottom-contact{display:none} @media (max-width: 767px) { .bottom-contact{display: block; position: fixed; bottom: 0; background: white; width: 100%; z-index: 99; box-shadow: 2px 1px 9px #dedede; border-top: 1px solid #eaeaea;} .bottom-contact ul li{width: 25%; float: left; list-style: none; text-align: center; font-size:13.5px;} .bottom-contact ul li span{color:black} .bottom-contact ul li img{ width: 35px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;} } </style> <div class=”bottom-contact”> <ul> <li> <a id=”goidien” target=”_blank” href=”tel:0917420039″> <img src=”https://denchumsaigon.com/wp-content/uploads/2020/03/icon-phone2.png”/> <br/> <span>Gọi điện</span> </a> </li> <li> <a id=”nhantin” target=”_blank” href=”sms:0917420039″> <img src=”https://denchumsaigon.com/wp-content/uploads/2020/03/icon-sms2.png”/> <br/> <span>Nhắn tin</span> </a> </li> <li> <a id=”chatzalo” target=”_blank” href=”http://zalo.me/0917420039″> <img src=”https://denchumsaigon.com/wp-content/uploads/2020/03/icon-zalo2.png”/> <br/> <span>Chat zalo</span> </a> </li> <li> <a id=”chatfb” target=”_blank” href=”http://m.me/Galaco-Du-Học-IELTS-104478808032043/”> <img src=”https://denchumsaigon.com/wp-content/uploads/2020/03/icon-mesenger2.png”/> <br/> <span>Facebook</span> </a> </li> </ul> </div>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *